W podróży

     

W podróży

PRZEKRACZANIE GRANICY
Od 1 maja 2004 r. obywatele RP podróżujący do innych krajów Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekraczają granicę na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (zarówno starego, ważnego maksymalnie do 31 grudnia 2007 r., jak i nowego typu). Przy wyjazdach do krajów nie należących do UE (również w przypadku przejazdów tranzytowych) obowiązują dotychczasowe przepisy związane z paszportami.
Informacje powyższe podaje się za Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP (www.msz.gov.pl). Sugerujemy jednak podróżowanie z paszportami na dotychczasowych zasadach bez względu, do jakiego kraju Państwo wyjeżdżacie

Paszport
Najważniejszy dokument niezbędny w podróży to oczywiście paszport. Pamiętajmy, aby jego ważność była odpowiednio dłuższa niż czas powrotu z wyjazdu. W wielu krajach bowiem wymagane jest, aby ważność paszportu wynosiła kilka, a nawet kilkanaście miesięcy po planowanym powrocie.
W celu wydania paszportu należy osobiści zgłosić się do Biura Paszportowego mieszczącego się w stolicy województwa oraz ich delegaturach. Tam złożyć Wniosek Paszportowy, a następnie osobiście odebrać dokument.

Okres oczekiwania na wydanie paszportu - 1 miesiąc.
Ważny jest przez:
- 10 lat od daty wydania,
- 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5 - 13 lat,
- 1 rok (paszport tymczasowy) dla dzieci do lat 5

Wymagane dokumenty:
- wypełnione podanie - wniosek paszportowy.
- dowód uiszczenia opłaty paszportowej.
- dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 X 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
- odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby ubiegającej się o paszport na podstawie innych dokumentów np.: dowód osobisty.
- odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą.
- pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego lub ustanowionego przez sąd opiekuna - jeżeli o paszport ubiega się osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych.
- pisemną zgodę rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów, albo jednego z rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców, albo orzeczenie sądu rodzinnego w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego lub obojga rodziców.
- odpowiedni dokument stwierdzający prawo do opłaty ulgowej (np. legitymacja szkolna lub studencka, legitymacja emeryta lub rencisty, itp.)

Paszport tymczasowy
Paszport tymczasowy wydawany jest:
- dzieciom do ukończenia 5 roku życia
- obywatelom polskim przebywającym za granicą na czas oczekiwania na paszport 10-cio letni, lub na powrót do kraju w przypadku zagubienia paszportu
- w przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny albo potrzebą pilnego wyjazdu za granicę

Paszporty tymczasowe wydaje w kraju wojewoda, a za granicą konsul i jest ważny 12 miesięcy od daty jego wydania lub na okres w nim wskazany przez organ paszportowy.

Paszport za granicą
Aby otrzymać polski paszport za granicą należy zgłosić się do konsulatu RP i złożyć takie same dokumenty, jakie wymagane są w kraju. W przypadku sytuacji, w której zachodzi wątpliwość co do posiadania polskiego obywatelstwa, należy przedstawić dokument potwierdzający jego posiadanie, lub poprzez konsulat wystąpić do właściwego urzędu w kraju celem jego wystawienia. W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, z wnioskiem o jego nadanie występuje konsul.
W razie kradzieży lub zagubienia paszportu należy się skontaktować z konsulatem lub ambasadą w kraju, w którym przebywamy.

Paszport dla dziecka
Do nowych paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci. W imieniu małoletniego wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.
W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego z nich, poświadczoną przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Paszport małoletniemu można wydać za granicą za zgodą jednego rodzica, o ile przemawia za tym dobro małoletniego, szczególnie jeżeli uzyskanie zgody drugiego rodzica jest niemożliwe, lub znacznie utrudnione.

W przypadku utraty paszportu

Jeżeli Twój paszport lub inne dokumenty zostały skradzione lub zagubione konsul po sprawdzeniu tożsamości wystawi paszport blankietowy na powrót do Polski.